Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Warszawskim Centrum Psychologicznym Opiekuńczym i Rehabilitacyjnym Sp. z o.o. (WCP) jest: Prezes Zarządu 02-001 Warszawa Aleje Jerozolimskie 99 lok 4

2) Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Warszawskim Centrum Psychologicznym Opiekuńczym i Rehabilitacyjnym Sp. z o.o. jest Pani Ewa Podlewska mail: info@centrumpsychologiczne.waw.pl , tel. 22 827 33 33.

3) Administrator danych osobowych – Prezes Zarządu – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, oraz art. 9 ust. 2 pkt a i h oraz art. 9 ust. 3 Rozporządzenia.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

   a) przekazania szczegółowych informacjo o usłudze, której dotyczy Pani/Pana   zgłoszenie
   b) umówienia wizyty w WCP

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

   a) podmioty, którym administrator Pana/Pani danych osobowych przekazuje dane w związku z wypełnianiem przez nie pracy polegającej na  obsłudze recepcji w WCP.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu umówienia wizyty w WCP, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w WCP przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: warunkiem umówienia wizyty w WCP. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie odbycia wizyty w WCP.

11) Pani/Pana dane będą przetwarzane w komputerowej bazie danych.

12) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.